Qui som?

El Sindicat d'Higienistes Dentals de Catalunya (SHIDCAT) és una organització sindical de temps indefinit, sense ànim de lucre, i que en la seva organització i funcionament respon a principis democràtics.

El Sindicat d'Higienistes Dentals de Catalunya es proclama democràtic, professional, independent, pluralista i unitari. L'SHIDCAT té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per a obrar en compliment de les seves finalitats.

 

Qui es pot afiliar?

El sindicat integra a tots aquells professionals higienistes dentals que voluntàriament sol·licitin la seva afiliació. Per higienista dentals s'entén el professional que, estant en possessió del Títol de Tècnic Superior en Higiene Bucodental o titulació equivalent, títol de Formació Professional de Segon Grau d'Higienista Dental o certificat d'habilitació professional.

Àmbit territorial

L'àmbit territorial de l'SHIDCAT és Catalunya.

Objectius

Les finalitats del Sindicat són les següents:

  1. La representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials, laborals, culturals i professionals dels higienistes dentals

  2. Fomentar la solidaritat dels afiliats promocionant i creant serveis comuns de naturalesa assistencial

  3. Programar les accions convenients per a aconseguir millores socials i econòmiques per als higienistes dentals

  4. El sindicat vetllarà perquè l'accés a la professió sigui d'igualtat des de dins i fora de les empreses que prestin els seus serveis.

Seccions Sindicals

L'organització de base del Sindicat d'Higienistes Dentals de Catalunya és la Secció Sindical. Per poder constituir-ne una s'ha de ser, com a mínim, dos afiliats de l'SHIDCAT en una mateixa empresa.