Baixa per maternitat, tot el que cal saber

La baixa per maternitat, en realitat, no és una baixa, és un permís recollit en el conveni col·lectiu que se li dóna a la mare pel fet d'haver tingut un fill. No és una baixa per malaltia, ja que, en principi, si el part va bé, la mare no estaria malalta.

Una altra cosa diferent és que durant la gestació la mare es trobi malament i el metge consideri que la treballadora necessita uns dies de repòs. Aquesta convalescència generalment es tramita com a baixa per malaltia, entenent que un cop recuperada podrà tornar al seu lloc de treball.

També es podria donar el cas que per certes condicions mèdiques de la mare, el metge considerés l'embaràs de risc. Llavors es podrien prendre mesures preventives i enllaçar la baixa per malaltia amb la baixa per maternitat. En qualsevol cas, com totes les baixes, són per prescripció mèdica.

Pel que fa a les vacances, en el supòsit que el personal, abans de l'inici de les vacances prèviament programades, sigui baixa per maternitat no perdrà el seu dret a gaudir-les dintre del mateix any natural. I si el període de vacances fixat en el calendari de l'empresa coincideixi en el temps amb una baixa per maternitat, part o lactància, la treballadora tindrà dret a gaudir de les seves vacances en una data diferent de la sol·licitada un cop finalitzada la baixa encara que hagi finalitzat l'any natural.

Les treballadores embarassades han de tenir especial protecció en el lloc de treball per evitar riscos que puguin influir en la seva salut i en la del fetus. L'empresari haurà d'adoptar les mesures necessàries per evitar riscos innecessaris, ja sigui deixant de fer segons quines funcions o traslladant-les de lloc de treball.

En el cas que la treballadora embarassada no pogués treballar, les empreses han de garantir el complement necessari perquè, amb les prestacions econòmiques de la Seguretat Social, percebin la totalitat del salari establert fins a un total de cent vint dies per any natural, en un o diversos períodes de suspensió de contracte.

Tindran dret a absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, previ avís a l'empresari i justificació de la necessitat de la seva realització dins de la jornada de treball.