Preparació per a la prova d’accés al cicle de grau superior en higiene

El Sindicat d’Higienistes Dentals de Catalunya, amb la col·laboració de l’Associació d’Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya, està organitzant el curs per a la preparació de la prova d’accés al cicle de grau superior en higiene bucodental.

La prova d’accés consta de dues parts, la comuna i l’específica. La part comuna consta de les matèries següents: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i matemàtiques.

La part específica consta de les matèries següents: química biologia i ciències de la terra, de les quals cal triar-ne dues. Ara bé, les persones que hagin validat l’experiència professional mitjançant el Programa Qualifica’t podrien quedar exemptes de realitzar aquesta part i, per tant, només haurien de fer les assignatures de la part comuna.

Les persones que hagin validat l’experiència professional mitjançant el Programa Qualifica’t podrien quedar exemptes de la part específica de la prova

La prova d’accés l’han de tenir tots aquells aspirants del Programa Qualifica’t que no tinguin els requisits d’accés als cicles de grau superior de la branca sanitària. Aquesta és condició indispensable per poder obtenir la titulació oficial un cop aprovats els crèdits del cicle formatiu.