Tècnic Superior en Higiene Bucodental

El Sindicat d'Higienistes Dentals de Catalunya (SHIDCAT) i el Departament d'Ensenyament, amb la participació de l'AHIADEC i l'IES La Ferreria, han signat un conveni de col.laboració que té com a objectiu facilitar la formació i qualificació dels professionals habilitats en higiene bucodental i, també, dels treballadors de les clíniques dentals que vulguin aconseguir el títol oficial de Tècnic Superior en Higiene Bucodental.

Servei d'assessorament 
El servei d'assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts de la família professional escollida. 

Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l'usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

 

Com a resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

 

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s'hagin assolit mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Servei de reconeixement acadèmic
El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Una junta de reconeixement avalua l'usuari. Aquesta està integrada per dos professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.

La junta analitza l'informe d'assessorament, obtingut en el servei d'assessorament,  i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.

Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d'accés que s'estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.

La validació professional
Un tribunal és l'encarregat de validar la correspondència entre l'experiència laboral de l'aspirant i els crèdits de formació. Actualment, per a obtenir la titulació oficial es necessita haver superat els nou crèdits de què consta la titulació d'higienista. Cadascun d'aquests crèdits estan formats per vàries unitats formatives.

La validació de la formació
Un cop el tribunal hagi validat l'experiència professional, la resta de crèdits pendents s'hauran de superar mitjançant les classes presencials i aprovant els exàmens.

Un cop superat tots els crèdits, les persones que vulguin obtenir el títol oficial de Tècnic Superior en Higiene Bucodental hauran d'estar en possessió d'alguna de les titulacions següents:

1. Prova d’accés al cicles formatius de grau superior (higiene bucodental)

2. Batxillerat LOGSE (1990) o LOE (2006)

3. FP II

4. COU o Preuniversitari

5. CFGS

6. Prova d’accés a la Universitat majors de 25 anys

En cas contrari s'hauran de preparar per obtenir la prova d'accés als cicles formatius de grau superior.